یک شنبه 2 تیر 98
98/04/02
19 شوال 1440
23-Jun-19

یک شنبه 2 تیر 98

کسی که هرگز به مدرسه نرفته است. ممکن است از واگن باری سرقت کند. اما اگر او دارای تحصیلات دانشگاهی باشد. ممکن است همه راه آهن را سرقت کند. (تئودور روزولت)