یک شنبه 16 تیر 98
98/04/16
4 ذی القعده 1440
7-Jul-19

یک شنبه 16 تیر 98

هر که تنگدست شد و نپنداشت که این از لطف خدا به اوست، یک آرزو را ضایع کرده و هر که وسعت در مال یافت و نپنداشت که این یک غافلگیری از سوی خداست، در جای ترسناکی آسوده مانده است. (امام علی ع)