یک شنبه 13 مرداد 1398
98/05/13
2 ذی الحجه 1440
4-Aug-19

یک شنبه 13 مرداد 1398

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، و تفکر درباره‌ی پرسش‌هایی که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. (ادگارمون)