یکشنبه 9 دی 97

یکشنبه 9 دی 97

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید. پس شیوه عملکردی تان را تغییر دهید اگر میخواهید زندگیان را تغییر دهید. *کوروش کبیر*