یکشنبه 9 تیر 98
98/04/09
26 شوال 1440
30-Jun-19

یکشنبه 9 تیر 98

همانا بینا ترین دیده‌ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند، و شنوا ترین گوش‌ها آن است که پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم ‌ترین دل‌ها آن است که از شبهه ‌ها پاک باشد. (امام حسن مجتبی ع)