یکشنبه 8 مهر 97

یکشنبه 8 مهر 97

روزبزرگداشت مولوی_ روز جهانی ناشنوایان_ روز جهانی ترجمه و مترجم
زمانی که ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می کنیم که آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه که آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند. *پائولو کوئیلو*