یکشنبه 8 اردیبهشت 98
98/02/08
22 شعبان 1440
28-Apr-19

یکشنبه 8 اردیبهشت 98

از تصاویر و اشکال مختلف خداوند یگانه شکلی که تا اندازه ای به فهم ما نزدیک می باشد بی پایان بودن اوست و ما از صفات خداوند فقط همین یکی را تا اندازه ای می فهمیم و باقی صفات و اشکال او برای ما مجهول می باشد!!! (موریس مترلینگ)