یکشنبه 7 بهمن 97

یکشنبه 7 بهمن 97

باید صحرا را دوست داشت، اما هرگز کاملاً به آن اعتماد نکن؛ چون صحرا محک مردان است. هر گام آنها را احساس می کند و کسی را که سربه هوا و گیج باشد خواهد کشت.  *پائولو کوئیلو*