یکشنبه 31 شهریور 1398
98/06/31
22 محرم 1441
22-Sep-19

یکشنبه 31 شهریور 1398

آغاز هفته دفاع مقدس
سینه خردمند صندوق راز اوست و خوش رویى وسیله دوست یابى، و شکیبایى، گورستان پوشاننده عیب هاست. و پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست، و انسان از خود راضى، دشمنان او فراوانند. (امام علی ع)