یکشنبه 30 تیر 98
98/04/30
18 ذی القعده 1440
21-Jul-19

یکشنبه 30 تیر 98

برای مستضعفان اقتصاد معنویت است. شما نمی توانید کار دیگری برای میلیون ها گرسنه بکنید، جز غذا دادن به آنها و آنها به شما مثل خدای خود احترام می گذارند. آنها از فکر کردن به امور دیگر عاجز هستند. (مهاتما گاندی)