یکشنبه 3 شهریور 1398
98/06/03
23 ذی الحجه 1440
25-Aug-19

یکشنبه 3 شهریور 1398

طب، دانشی است که به وسیله آن می توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف آن حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن به هنگام بیماری است. (ابوعلی سینا)