یکشنبه 29 اردیبهشت 98
98/02/29
14 رمضان 1440
19-May-19

یکشنبه 29 اردیبهشت 98

کسی که بیشتر از دستمزدی که می گیرد کار می کند، به یقین به زودی بیشتر از کاری که می کند دستمزد دریافت میکند. (ناپلئون هیل)