یکشنبه 28 مهر 98
98/07/28
21 صفر 1441
20-Oct-19

یکشنبه 28 مهر 98

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامی ترین نعمت‌ هاست، به دست آید و از غم و محنت ‌های سخت، در امان باشیم. (کوروش کبیر)