یکشنبه 27 مرداد 1398
98/05/27
16 ذی الحجه 1440
18-Aug-19

یکشنبه 27 مرداد 1398

دموکراسی و خلافکاری با هم، بیماری و بیچارگی می آورد. کشورهایی که امروزه اسماً دموکرات هستند یا باید ملی گردند، یا اگر آمادۀ دموکراسی واقعی هستند باید شجاعانه سازگار شوند. نارواست که بگویم خلاف کاری به صورت شخصی است و شایسته نیست که ندانیم ملت ها به وسیلۀ شخص و اشخاص فرم و شکل میگیرند. (مهاتما گاندی)