یکشنبه 27 بهمن 1398
98/11/27
21 جمادی الثانیه 1441
16-Feb-20

یکشنبه 27 بهمن 1398

هر کس با استعدادهایی ذاتی خلق شده است. که باید در زندگی آنها را به کار بندد. با به کار بستن آنها، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد ایجاد می شود. (گوته)