یکشنبه 26 خرداد 98
98/03/26
12 شوال 1440
16-Jun-19

یکشنبه 26 خرداد 98

زمانی که در حال حرف با خودتان در مورد چیز هایی که می خواهید هستید. دقیقا همان جا حرف تان را قطع کنید و با عمل کردن به آن خواسته هایتان، با رسیدن به آن ها با خودتان صحبت کنید. (ناپلئون هیل)