شنبه 25 آبان 98
98/08/26
19 ربیع الاول 1441
17-Nov-19

یکشنبه 26 آبان 98

روز فلسفه
رفاهی مادی نمی تواند درد و رنج روانی را به زانو در آورد. و اگر ما از نزدیک نگاه کنیم، مشاهده می کنیم کسانی که بسیاری اموال دارند لزوما خوشحال نیستند. در واقع، ثروتمند بودن اغلب اضطراب بیشتری را به ارمغان می آورد. (دالایی لاما)