یکشنبه 24 شهریور 1398
98/06/24
15 محرم 1441
15-Sep-19

یکشنبه 24 شهریور 1398

اسلام زیباست و هنر برای بیان زیبایی است. چرا دشمنان خدا از این حربه استفاده می کنند ولی دوستان خدا برای ارائه مفاهیم اسلامی از زبان هنر استفاده نمی کنند؟ (دکتر بهشتی)