شنبه 23 آذر 98
98/09/24
18 ربیع الثانی 1441
15-Dec-19

یکشنبه 24 آذر 98

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی ‌یابند: برترین خردمندان و پست ‌ترین بی‌خردان! (ارنست همینگوی)