یکشنبه 23 دی 97

یکشنبه 23 دی 97

دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان
کلید دستیابی به موفقیت بزرگ، پیروزی، احترام و خوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهم ترین کار یا هدفی که داری متمرکز کنی، آن را درست انجام دهی و تا آن را درست انجام نداده ای دست از کار نکشی. *برایان تریسی*