یکشنبه 22 اردیبهشت 98
98/02/22
7 رمضان 1440
12-May-19

یکشنبه 22 اردیبهشت 98

قدرت ذهن انسان را دست کم نگیرید زیرا به هر چیزی که ذهن انسان بتواند آن را تصور و باور کند، بی شک می تواند به آن دست پیدا کند. (ناپلئون هیل)