یکشنبه 21 مهر 98
98/07/21
14 صفر 1441
13-Oct-19

یکشنبه 21 مهر 98

آری، زندگی مملو از نشاط و سعادت است و حتی در زیرزمین هم می توان به نیک بختی نایل شد. آلیوشا تو نمی توانی تصور کنی تا چه اندازه اکنون به زندگی دل بستگی دارم و چه عطشی برای وجود داشتن و شناختن در میان این دیوارهای خاموش در دل من به وجود آمده است. (داستایوفسکی)