یکشنبه 20 مرداد 1398
98/05/20
9 ذی الحجه 1440
11-Aug-19

یکشنبه 20 مرداد 1398

روز عرفه
«آنگاه که در عرفات وقوف کنى، چنان چه گناهانت به تعداد شن‌های شنزار یا ستارگان آسمان یا قطره‌ های باران باشد، خداوند آنها را خواهد بخشید» (رسول اکرم ص)