یکشنبه 2 دی 97

یکشنبه 2 دی 97

هیچ کس نباید از ناشناخته ها بترسد، چون هر انسانی می تواند آنچه را که می خواهد به دست آورد و آنچه را که به آن نیاز دارد فراهم کند. *پائولو کوئیلو*