یکشنبه 19 خرداد 98
98/03/19
5 شوال 1440
9-Jun-19

یکشنبه 19 خرداد 98

یک برنامه قطعی برای رسیدن به خواسته هایتان ایجاد کنید و شروع کنید، مهم نیست آماده هستید یا نه که این برنامه را به عمل تبدیل کنید. مهم این است که شروع کنید، گامی بردارید و تلاش کنید، و بدانید که موفقیت از آن شماست. (ناپلئون هیل)