یکشنبه 18 فروردین 98
98/01/18
1شعبان1440
7-Apr-19

یکشنبه 18 فروردین 98

روز جهانی بهداشت
مردم اغلب می گویند که انگیزه دوام ندارد. خب، حمام کردن هم همینطور است. به همین دلیل است که توصیه می کنند هر روز انجامش دهید. (زیگ زیگلار)