یکشنبه 18 شهریور 97

یکشنبه 18 شهریور 97

هیچ کس، هرقدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند. درک و درایت فقط با خواست و عمل خود شخص حاصل میشود. *وین دایر*