یکشنبه 18 آذر 97

یکشنبه 18 آذر 97

هرآنچه را باید داشته باشید در اختیار شما قرار خواهد گرفت. نکته جالب اینجاست که وقتی آن چیز را به حال خود رها کنید، به مرور زمان مقدار بیشتری از آن نصیب شما می شود. *وین دایر*