یکشنبه 15 دی 98
98/10/15
9 جمادی الاول1441
5-Jan-20

یکشنبه 15 دی 98

وقتی که زندگی صد دلیل برای گریه کردن و شکست خوردن به شما نشان می دهد، شما باید هزار دلیل برای خندیدن و موفق شدن به آن نشان دهید. (چارلی چاپلین)