یکشنبه 15 اردیبهشت 98
98/02/15
29 شعبان 1440
5-May-19

یکشنبه 15 اردیبهشت 98

روز ماما
وقتی قلبت بیدار شد و شعله ای از نور شد، تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی شناخت، و این فیضی عظیم است. و آنگاه سپاسگزاری و حمد در قلب تو طلوع می کند. آنگاه فقط هدیه زندگانی که به تو بخشیده شده کافی است تا با آن برای همیشه و همیشه راضی و خشنود باشی. (دالایی لاما)