یکشنبه 14 مهر 98
98/07/14
7 صفر 1441
6-Oct-19

یکشنبه 14 مهر 98

روز دامپزشکی
بیشتر وقت‌ها از قدرت لبخندی ساده، نوازشی ملایم، حرفی محبت‌آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا توجهی کوچک غافلیم. تمام این‌ها ظرفیت تغییر و توسعه‌ی زندگی ما را دارند. (لیو بوسکالیا)