یکشنبه 13 بهمن 1398
98/11/13
7 جمادی الثانیه 1441
2-Feb-20

یکشنبه 13 بهمن 1398

از هیکل استخوانی ام روی تخت بودایی می سازم و ذهنم را تا انتهای ظلمانی ترین منظومه ها به دنبال خدا می فرستم و دعا می کنم: خدایا! گربه ای برسان، تا این همه کلاف را کلافه کند! (حسین پناهى)