یکشنبه 12 خرداد 98
98/03/12
28 رمضان 1440
2-Jun-19

یکشنبه 12 خرداد 98

به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم، معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود، به وسیله ی علم صله ی رحم انجام، و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل، تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان، محروم می شوند. (امام علی ع)