یکشنبه 11 فروردین 98
98/01/11
24رجب1440
31-Mar-19

یکشنبه 11 فروردین 98

خوشبخت کسانی هستند که با زحمات مختلف زندگی روبرو می شوند و بدبخت کسانی هستند که کوره راه باریکی بیش ندارند و آن را هم قضا و قدر از دست ایشان می گیرد. و تلاشی نمی کنند. (تئودور روزولت)