یکشنبه 10 آذر 98
98/09/10
4 ربیع الثانی 1441
1-Dec-19

یکشنبه 10 آذر 98

روز مجلس_ روز ایدز
فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم. (رونالد ریگان)