یکشنبه 1 دی 98
98/10/01
25 ربیع الثانی 1441
22-Dec-19

یکشنبه 1 دی 98

ما بسیار توانا تر از آنیم که می پنداریم. لحظه هایی هست که در آنها تنها با دست نزدن به هیچ ابتکاری و انجام ندادن هیچ کاری، می توانیم بیاموزیم. زیرا در این زمان های خاموشی، بخش نهان هستی ما به کار افتاده و پویا می گردد. (رومن رولان)