چهارشنبه 9 مرداد 1398
98/05/09
28 ذی القعده 1440
31-Jul-19

چهارشنبه 9 مرداد 1398

هدف، همواره از ما دور می شود، هر چه به پیشرفت های بزرگ تری نائل آییم، بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم. شادمانی در تلاش نهفته است نه در دستیابی به هدف. تلاش تمام و کمال، عین پیروزی است. (ماهاتما گاندی)