چهارشنبه 8 خرداد 98
98/03/08
24 رمضان 1440
29-May-19

چهارشنبه 8 خرداد 98

نقطه آغاز تمام دستاورد ها تنها تمایل خود انسان است. این را همواره در ذهن داشته باشید. خواسته های ضعیف نتایج ضعیف را به دست می آورند، درست مانند اینکه یک آتش کوچک مقدار کمی گرما را ایجاد می کند. (ناپلئون هیل)