چهارشنبه 7 شهریور 97

چهارشنبه 7 شهریور 97

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است. وگرنه هر ماهی مرده ای هم می‌تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند. *دکتر شریعتی*