چهارشنبه 6 شهریور 1398
98/06/06
26 ذی الحجه 1440
28-Aug-19

چهارشنبه 6 شهریور 1398

آدم های فرهمند و خود باور به دنبال کف زدن افراد و به به گفتن و تعریف و تمجید دیگران نیستند. آنها به شکوه و ارزش کار خود باور و ایمان کامل دارند. (ارد بزرگ)