چهارشنبه 5 دی 97

چهارشنبه 5 دی 97

سالروز زمین لرزه ی بم در سال ۱۳۸۲_ سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ_ روز ایمنی در برابر زلزله
ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم، جهانی که در آن گنجینه عظیمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب آن هستند وجود دارد. برای دستیابی به استقلال مالی و افزایش ثروت همین امروز تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده اند. *وین دایر*