چهارشنبه 5 تیر 98
98/04/05
22 شوال 1440
26-Jun-19

چهارشنبه 5 تیر 98

روز مبارزه با مواد مخدر
راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها را خواهند ساخت و به واقعیت تبدیل خواهند کرد. (ارد بزرگ)