چهارشنبه 4 مهر 97

چهارشنبه 4 مهر 97

خداوند دعای کسانی را می شنود که می خواهند نفرت از قلب آنها گرفته شود، و تنها عشق مطلق جایگزین آن شود. اما نسبت به آنهایی که می خواهند از عشق بگریزند یا قلب خود را جایگاه کینه و خشم و نفرت کنند ناشنواست. *پائولو کوئیلو*