چهارشنبه 4 دی 98
98/10/04
28 ربیع الثانی 1441
25-Dec-19

چهارشنبه 4 دی 98

جشن کریسمس
حتی یک حیوان اگر شما را نشان می دهد، بدانید نتیجه محبت واقعی ست. اعتماد به تدریج شکل می گیرد. اگر شما همیشه چهره ی بد و ضرب و شتم از خودتان نشان دهید، چگونه می توانند به دوستی شما اعتماد کنند؟؟ (دالایی لاما)