چهارشنبه 4 اردیبهشت 98
98/02/04
18 شعبان 1440
24-Apr-19

چهارشنبه 4 اردیبهشت 98

من هرگز خود را از فعالیت و تلاش کردن کنار نخواهم کشید. حتی اگر مجبور شوم از فرط بیکاری به چگونگی پیری و مرگ خود فکر کنم. (تئودور روزولت)