چهارشنبه 30 مرداد 1398
98/05/30
19 ذی الحجه 1440
21-Aug-19

چهارشنبه 30 مرداد 1398

پدر بزرگم مردی آزادی خواه بود پیش از آنکه تیربارانش کنند تمام شعرهایش را پای درخت انار باغچه چال کرد من هیچ وقت شعرهایش را نخواندم اما از انارهای باغچه می شود فهمید آزادی باید سرخ و شیرین باشد. (داستایوفسکی)