چهارشنبه 3 مهر 98
98/07/03
25 محرم 1441
25-Sep-19

چهارشنبه 3 مهر 98

رهآورد گفتگو کردن با نادان دو چیز است: نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن، به افکار پوچ و بی ارزش که خود نادان در سر خود می پرورانده و اکنون به شما نیز انتقال داده. (ارد بزرگ)