چهارشنبه 29 خرداد 98
98/03/29
15 شوال 1440
19-Jun-19

چهارشنبه 29 خرداد 98

درگذشت علی شریعتی
ما اکنون، به ظاهر برای کسی بیگاری نمی کنیم، آزاد شده ایم، بردگی برافتاده است. اما به بردگی ای بدتر از سرنوشت تو محکوم شده ایم. اندیشه ما را برده کرده اند. دلمان را به بند کشیده اند و اراده مان را تسلیم کرده اند، و ما را به عبودیتی آزادگونه پرورده اند و با قدرت علم، جامعه شناسی، فرهنگ، هنر، آزادی های جنسی، آزادی مصرف و عشق به برخورداری و فرد پرستی، از درون. و از دل ما، ایمان به هدف، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را پاک کرده اند. و اکنون برادر، ما در برابر این نظام های حاکم، کوزه های خالی زیبایی شده ایم که هر چه می سازند، می بلعیم. (دکتر شریعتی)