چهارشنبه 28 شهریور 97

چهارشنبه 28 شهریور 97

تاسوعای حسینی
مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلا پاداش شما را بدهند. در معامله با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگ تری بدست آورید. *برایان تریسی*