چهارشنبه 26 تیر 98
98/04/26
14 ذی القعده 1440
17-Jul-19

چهارشنبه 26 تیر 98

آزادی براى همه ملت ها، سقف دارد. سقف آزادی رابطه ى مستقیم با قامت فکری مردمان دارد. با همت بلند مردمان، سقف بلند می شود. در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد، سقف آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود. (داستایوفسکی)